Skip to main content

Fakulta rybářství
a ochrany vod

1. Poslání fakulty

Fakulta rybářství a ochrany vod plní roli centra vědeckých, servisních a vzdělávacích činností v oboru rybářství a ochrany vod s tím, že v daných oborech:

Uchovává a rozšiřuje dosažené poznání a rozvíjí činnost vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační a další tvůrčí činnosti.

Umožnuje získání odpovídající profesní kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci.

Poskytuje další formy vzdělávání a podílí se tak na celoživotním vzdělávání.

Hraje aktivní roli ve veřejné diskusi při utváření občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro život.

Přispívá k celkovému rozvoji na národní a regionální úrovni a spolupracuje s různými stupni státní správy a samosprávy a podnikovou sférou.

Rozvíjí mezinárodní a zvláště evropskou spolupráci a podporuje společné projekty s obdobnými institucemi v zahraničí a výměnu akademických pracovníků a studentů.

2. Vize fakulty

Na základě realizace výzkumného programu fakulty chceme porozumět procesům probíhajícím ve sladkovodních ekosystémech a jejich závažnosti z hlediska zachování biodiverzity, ochrany vodního prostředí, ale i ochrany vodních zdrojů pro život a činnost člověka.

Jako jediná fakulta tohoto typu v České republice a unikátní fakulta ve střední Evropě chceme být moderní, otevřená a dynamicky se rozvíjející v souladu s okolním světem.

Jako vnitřně konsolidovaná, stabilní a finančně zdravá fakulta, jednotná vnitřní kulturou, hodláme nadále podporovat a rozvíjet tvůrčí akademické prostředí, v němž akademičtí pracovníci budou posouvat hranice lidského poznání a předávat své vědomosti a poznatky studentům a vychovávat z nich vysoce kvalifikované odborníky a v rybářství a ochraně vod.

3. Cíle na fakultě

Dosažení excelence ve vědě a výzkumu v oblasti sladkovodního rybářství a ochrany vod. Podporovat vznik (motivovat) a publikování výsledků v prestižních časopisech řazených podle oborů na WOS do Q1. Produkovat aplikované výsledky jako jsou patenty, licence a smluvní výzkum. Stimulovat budoucí koordinátory evropských projektů.

Výchova odborně a společensky excelentních odborníků v oblasti rybářství a ochrany vod na úrovni bakalář, inženýr a doktor uplatnitelných na trhu práce.

  • Vzdělávání na bakalářské a magisterské úrovni – vychovat nezávislé a vysoce kvalifikované odborníky pro rozhodovací a řídící pozice v oblasti rybářství a ochrany vod za účelem rozvoje rybářství, akvakultury a pro dlouho-době udržitelné využívání životního prostředí a to v praxi, orgánech státní správy a samo-správy a v oblasti vědy, výzkumu a inovací v ČR, Evropě a ve světě. 
  • Vzdělávání na úrovni Ph.D. – připravit budoucí generaci vědců, kteří budou schopni řešit problémy a výzvy pro rozvoj akvakultury a dlouhodobě udržitelné využívání životního prostředí v ČR, Evropě a světě.
  • Celoživotní vzdělávání – posilovat znalosti odborné veřejnosti v ČR a EU o inovacích v rybářství, akvakultuře a nutnosti udržitelného využívání životního prostředí.

Dosažení minimálně 10 % ziskovosti v oblasti realizovaného zakázkového výzkumu a komerčních činností realizovaných na fakultě (nebudou nadále podporovány aktivity bez přidané hodnoty). viz rozhodnutí děkana. Realizovat vlastní specifický a cílený smluvní výzkum a ostatní komerční činnost v oblastech směřování výzkumu, zejména pak analytické chemii, toxikologii, chovu ryb, prodeje rybích výrobků a CŽV. Dále se zaměřit na licencování a vznik patentů.

4. Cíloví zákazníci fakulty

Cílovým zákazníkem našeho výzkumu je společnost s jasně identifikovatelnou poptávkou po nových poznatcích a objevech publikovaných formou článků v časopisech a formu přednášek. Dále jde o vytipované subjekty, jako jsou mezinárodní vědecké agentury ve světě a EU. Nelze opomenout požadavky agentur v ČR jako GAČR, TAČR, ministerstvo zemědělství, životního prostředí, kraje apod. Dále jde o zákazníky poptávající kvalifikovaný smluvní výzkum a odbornost v akvakultuře jako jsou státní podniky povodí, Rybářské sdružení ČR, rybářské podniky a subjekty v ČR a ve světě.

Cílovým zákazníkem našeho bakalářského studia jsou studenti v ČR. U magisterského a zejména doktorského studia jsou vedle studentů z ČR zákazníky i zahraniční studenti. V oblasti celoživotního vzdělávání je zákazníkem široká veřejnost, jak laická tak i odborná a to od dětí až po seniory.

Jde o vnější zákazníky poptávající naše odborné služby a produkty, jako jsou například výrobky, ryby a kvalifikovaný servis v akvakultuře a ochraně vod (rozbory vod, úpravy vlastností rybích výrobků, vývoj speciálních metod odchovu ryb apod.). Z odběratelů služeb s přidanou hodnotou (smluvní výzkum na zakázku) lze jmenovat státní podniky povodí, Rybářské sdružení ČR, rybářské podniky a subjekty v ČR a ve světě. Dále jde o vnitřní zákazníky na fakultě a univerzitě poptávající servis v rámci svých činností.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1