• Úvod
 • Fakulta
 • Ostatní pracoviště
 • Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA)
 • Velká výzkumná infrastruktura CENAKVA

/CENAKVA/

Jihočeské výzkumné centrum akvakultury
a biodiverzity hydrocenóz

Velká výzkumná infrastruktura CENAKVA

Velká výzkumná infrastruktura CENAKVA funguje na principu otevřené infrastruktury pro experimentální činnost, která zahrnuje celkem 12 konkrétních laboratoří a výzkumných pracovišť.
Služby a infrastrukturu mohou využívat výzkumníci z celého světa prostřednictvím otevřeného přístupu. Otevřený přístup umožňuje zdarma realizovat experiment a využít expertíz, kterými infrastruktura disponuje. Pro realizaci experimentu stačí připravit projekt přístupu, který je hodnocen ve dvou stupních z pohledu kvality výzkumu, technické způsobilosti a dostupnosti infrastruktury. Úspěšné projekty jsou pak realizovány za technické a vědecké asistence zaměstnanců infrastruktury.
Neváhejte a přihlaste se svým experimentem. Výzva pro podávání projektů je otevřena nepřetržitě.
Žadatel vyplní elektronicky formulář se strukturovaným životopisem a vyčká na hodnocení projektu a rozhodnutí, zda se projekt bude realizovat.
V případě přijetí projektu k realizaci, získá řešitel projektu hostitelský statut na JU a na řešení projektu se následně domlouvá přímo s vedoucím příslušné části infrastruktury FROV JU.

Infrastrukra a služby nabízené v rámci otevřeného přístupu:

Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví (ERPP)
Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví (ERPP) 
12 venkovních kruhových nádrží v průtočném režimu o objemu 1500l 01 ERPP01
6 vnitřních nádrží v recirkulačním systému o objemu 800l – používané k realizaci experimentů zaměřených na chovatelské technologie v akvakultuře 01 ERPP02
Laboratoř environmentální chemie a biochemie (LECHB)
Laboratoř environmentální chemie a biochemie (LECHB) 
Dvoudimenzionální kapalinový chromatograf s vysokorozlišujícím hmotnostním spektrometrem (QExactive) – analytický přístroj používaný k cílené analýze léčiv, pesticidů, hormonů, UV filtrů, perfluorovaných látek a dalších mikropolutantů převážně v biologických vzorcích vodních organismů a rostlin 02 LECHB01
Dvoudimenzionální kapalinový chromatograf s vysokorozlišujícím hmotnostním spektrometrem (QExactive-HF) – analytický přístroj pro cílený a necílený screening vodního prostředí 02 LECHB02
Dvoudimenzionální kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem na bázi trojitého kvadrupólu (Quantiva) – analytický přístroj používaný pro kvantitativní stanovení léčiv a pesticidů ve vzorcích vod, pasivních vzorkovačů, půd, kalů a sedimentů 02 LECHB03
Laboratoř řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb (LRICH)
Laboratoř řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb (LRICH) 
Experimentální recirkulační systém pro růstové testy na rybách. K dispozici je kompletně vybavený systém s modulárním uspořádáním. 03 LRICH01
Samokrmítkový systém pro distribuci (dávkování přesných množství krmiv) krmiv a hodnocení počtu požadavků ryb na krmivo. Software umožňuje vytváření krmných protokolů a hodnocení potravního chování ryb. Software umožňuje kontrolu chovu ryb na třech úrovních (přehled o chovaných rybách, vývoj v reálném čase a detail každé chovné nádrže) 03 LRICH02
Kompletní systém plavacích tunelů/ respirometrů pro počítačově asistovanou přerušovanou respirometrii. Systém umožnuje plně automatizované měření spotřeby kyslíku, hodnocení schopností plavání (Ucrit) ryb a chování ryb. Pro studie zaměřené na biomechaniku a fyziologii plavání v kombinaci s metabolickými a etologickými studiemi. 03 LRICH03
Laboratoř experimentálních komplexních systémů (LEKS)
Laboratoř experimentálních komplexních systémů (LEKS) 
Laboratoř tkáňových kultur, sledování buněčné dynamiky živočišných buněk Laboratoř tkáňových kultur má téměř dvacetiletou tradici v servisním práci pro soukromá, klinická i univerzitní pracoviště. Zabývá se sledováním dynamiky savčích buněk v interakci s materiály užívanými v medicíně. 04 LEKS01
Optické mikroskopy velmi vysokého rozlišení NanoTruth. Technologie NanoTruth využívá dlouho známé techniky, které je teprve díky soudobým technologiím možné uplatnit v praxi. K analýze dat využívá postupy diskrétní matematiky vyvinuté pracovníky laboratoře LEKS. Nové prototypy mikroskopů NanoTruth byly dokončeny v roce 2019 a jsou poslední fází před možnou průmyslovou výrobou. 04 LEKS02
5iD viewer - komplexní analýza chování hejn až na úroveň jedince a jeho role v hejnu. Sledovač 5iD viewer je první zařízení na světě, které umožňuje analyzovat hejnové chování ryb až na úroveň role jednotlivce. Klíčem jsou nové algoritmy, které umožňují identifikovat jedince a tím zabránit propagaci chyb. 5iD viewer se kromě základního výzkumu uplatní i v praxi medicínského výzkumu, kde umožní minimalizovat počet použitých testovacích zvířat, v praxi úpraven vod, ve veterinární praxi a v mnoha dalších aplikacích. 04 LEKS03
Laboratoř fyziologie reprodukce (LFR)
Laboratoř fyziologie reprodukce (LFR) 
Hodnocení kvality a pohyblivosti spermií (včetně pohybu bičíku) před a po kryokonzervaci. Nabízí několik mikroskopů připojených k digitálním a analogovým videokamerám, pokrývá různé kontrastní metody (BF, DF, PH), teplotní rozpětí (4-37°C), frekvenci snímků (5-5000 FPS), zvětšení (až x100) a rozlišení (až 3200x1800) během záznamů motility. 05 LFR01
Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie (LVTI)
Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie (LVTI) 
Analýzu genové exprese a další biochemické analýzy. Přístrojové vybavení: Real-Time PCR cycler + Bioanalyzer + Nanodrop, Spektrofotometr s fluorescenčním a luminiscenčním modulem Infinite M200PRO (TECAN) + dvou paprskový spektrometr (SPECORD). 06 LVTI01
Histopatologického vyšetření tkání vodních organizmů – je založené na kompletním zařízení pro přípravu a analýzu histologických preparátů tkání organizmů. Přístrojové vybavení: odvodňovací automat Histomaster (Model 2052/1,5), modulární zalévací parafínová linka (Leica EG1150), poloautomatický rotační mikrotom, automatická barvící linka (TISSUE-TEK® DRS™ 2000, SEKURA) a mikroskopem (MOTIC). 06 LVTI02
Laboratoř intenzivní akvakultury (LIA)
Laboratoř intenzivní akvakultury (LIA)
Dvě identické experimentální místnosti pro reprodukci a intenzivní chov ryb. V každé místnosti se nachází devět nádrží o objemu 360 L napojených na kompletní RAS s možností zde řídit světelný a teplotní režim. Odchovné systémy je také možné využít na experimenty spojené s finální reprodukcí ryb, odchovem juvenilních ryb při různých hustotách obsádek, managementu krmení s využitím samokrmítek a různým obsahem rozpuštěného kyslíku ve vodě. 07 LIA01
Plně aklimatizovaná místnost je kompletně vybavena pro intenzivní chov studenomilných ryb (lososovité a síhovité druhy) a dále pro stimulaci mimosezónních výtěrů různých druhů ryb. Tato místnost obsahuje 4 nádrže o objemu 1500 L a 6 nádrží o objemu 360 L, které jsou napojené na kompletní RAS. 07 LIA02

Experimentální hala pro intenzivní chov ryb o celkové kapacitě dvaceti 1500 L nádrží zapojených do dvou oddělených RAS. Toto vybavení je možné využít pro  poloprovozní experimenty s pojené s optimalizací intenzivního chovu ryb z hlediska kvality vody, managementu krmení, výživy, hustoty obsádek, třídění ryb, využití ozónu atd.

07 LIA03
Laboratoř molekulární, buněčné a kvantitativní genetiky (LMBKG)
Laboratoř molekulární, buněčné a kvantitativní genetiky (LMBKG)
Kapilárový automatický sekvenátor Applied Biosystems 3500 a sekvenátor nové generace Ion Torrent™ PGM pro sekvenování mitochondriálních a nukleárních genů. Sekvenace genů je používána především k přiřazení rodičovského páru, určení monosexních obsádek ryb a studiu vzájemného genetického a molekulárně biologického postavení populací ryb a korýšů. 08 LMBKG01
Průtokové cytometry Partec CCA-I a CyFlow® Cube 8 ke stanovení úrovně ploidie na základě zjištění relativního množství DNA v jádrech somatických buněk ryb, případně jejich gamet, obarvených DNA-specifickými barvivy. Další možností je stanovení počtu a koncentrace měřených částic.
Laboratoř zárodečných buněk (LZB)
Laboratoř zárodečných buněk (LZB)
Zebrafish housing systém – poloautomatický systém na odchov malých druhů ryb a rozkrm larev 09 LZB01
Systém pro manipulaci a injikaci rybích embryí – systém je vhodný od prvních stádií po oplození až po larvální stádia. 09 LZB02
Analyzátor relativního obsahu DNA – uživatelsky přívětivý průtokový cytometr je vhodný pro hodnocení relativního obsahu DNA v jádrech buněk. 09 LZB03
Kapilárová elektroforéza – elektroforetický systém s rozlišením do třech bází je vhodný především pro přesnější stanovení velikosti PCR produktů. 09 LZB04
Laboratoř zpracování signálu a obrazu (LZSO)
Laboratoř zpracování signálu a obrazu (LZSO)
Monitorovací systémy pro etologické studie ryb - založené na 3D kamerách umožňují automatizovaný záznam a vyhodnocení chování ryb v akváriích a nádržích 10 LZSO01
Hyperspektrální kamera - Skenování a analýza vzorků pomocí hyperspektrální kamery, analýzy odrazivosti povrchu materiálů, které jsou posléze korelovány s obsahem látek či složením materiálu, typická úloha je analýza vzhledu ryb při použití různých diet, skenovací kamera umožňuje zpracování libovolných materiálů – viditelné + blízké infračervené spektrum 10 LZSO02
Laboratoř výživy (LV)
Laboratoř výživy (LV)
Akvaponická hala obsahující 6 nezávislých recirkulačních akvakulturních systémů se sběrem odpadní vody a mineralizací kalů. 200 metrů čtverečních skleníku s čtyřmi typy (raftové, záplavové, kapénkové a aeroponické systémy) hydroponických systémů (každý min 6 opakování). 11 LV 01
Chromatografická laboratoř včetně přípravny vzorků pro komplexní analýzy krmiv, masa ryb, výkalů a dalších matric. Přístroje zastoupené v laboratoři jsou: GC-MS, HPLC, HPTLC, Maldi-tof. 11 LV 02
Plně vybavená zpracovna ryb pro výrobu a vývoj rybích výrobků (chlazené, mrazené, uzené, vařené, marinované), včetně analytického zázemí pro studium postmortálních změn v rybím mase a hodnocení kvality rybích výrobků 11 LV 03
Laboratoř sladkovodních ekosystémů (LSE)
Laboratoř sladkovodních ekosystémů (LSE)
EthoVision® XT set-up – etologický software s vybavením (hardware, kamerový systém, arény) v etologické laboratoři. Etologické sledování vodních živočichů a automatické vyhodnocování jejich životních projevů. Možnost sledování až 96 arén najednou. 12 LSE 01
Simulátor průtočných podmínek pro ryby a raky. Umožňuje simulovat podmínky tekoucích vod pro experimentální sledování ryb a raků 12 LSE 02
Akvarijní místnost. Slouží pro uchování a chov raků a pro provádění experimentů. 12 LSE 03
Sestava inkubátorů ve velké laboratoři. Umožňuje uchování vodních organismů a provádění experiment v teplotně specifickém prostředí (4 – 40°C). 12 LSE 04
Systém na detekci srdeční aktivity raků a mlžů. Umožňuje neinvazivní sledování srdeční aktivity raků a mlžů v laboratorních podmínkách. 12 LSE 05
Prostory pro odchov a experimentální udržování ryb nebo raků (venkovní a vnitřní žlabovna). Slouží pro uchování a chov ryb a raků a pro provádění experimentů, jak v přírodních, tak kontrolovaných podmínkách (včetně možnosti recirkulace vody). 12 LSE 06
DanioVision® set-up s příslušenstvím v samostatné laboratoři. Systém umožňující sledování vývoje a životních projevů (včetně srdeční aktivity) vodních organismů v období embryonálního a postembryonálního vývoje v řízených teplotních I světelných podmínkách. 12 LSE 07
Odběr vzorků vody a hydrobiontů (ryby, zoobentos, zooplankton, fytoplankton) ve sladkých vodách (rybníky vč. přítoků, odtoků, tekoucí vody různého typu, mělká jezera) v ČR, měření základních fyzikálně- chemických parametrů vody, zpracování a analýza vzorků. 12 LSE 08
Prostory pro ekologické a etologické sledování hydrobiontů, sledování potravního chování hydrobiontů (zejména ryb či makrozoobentosu), experimenty na zooplanktonu a fytoplanktonu, provádění pokusů a sledování na raných stádiích ryb, ověření účinnosti různých postupů nebo preparátů při umělé reprodukci ryb. 12 LSE 09

Proces podání projektu:

 • Výzva pro podávání projektů je otevřena nepřetržitě
 • Žadatel vyplní formulář pro externí / interní přístup
  • Interní přístup – zaměstnanci Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  • Externí přístup - ostatní
 • Zašle elektronickou verzi formuláře dohromady se strukturovaným životopisem manažerovy výzev: Jaroslava Dubová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.– předmět emailu: OPEN ACCESS
 • Vyčká na rozhodnutí o hodnocení projektu (14 dní po ukončení výzvy)
 • V případě přijetí projektu k realizaci:
  • Manažer výzev zašle žadateli smlouvu o přístupu – žadatel zašle vyplněnou a podepsanou smlouvu zpět manažerovi výzev
  • Všichni řešitelé projektu (mimo zaměstnanců JČU), kteří budou fyzický pobývat na infrastruktuře vyplní dohodu o hostování v první den příjezdu
  • Hlavní řešitel projektu se přímo domlouvá na realizaci projektu s vedoucím příslušné laboratoře

Realizované projekty

Seznam projektů

2020
2020
Číslo projektu Název projektu Země řešitele
2020-01-55 Use of humic substances in nutrition of Oncorhynchus mykiss juveniles Německo
2020-01-56 Effects of dietary protein and lipid levels on growth perfromance, body composition, blood biochemistry and ammonia excretion in European grayling (Thymallus thymallus) Čína
2020-01-57 Combined supplementation of vitamin C and E for attenuating the oxidative damages induced by oxidized fish oil in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) Česká republika
2020-01-58 Family assignment of broodstock fish of common carp to eliminate inbreeding Česká republika
2020-01-59 Effect of thermal aclimation on functional response parameters of marbled crayfish (Procambarus virginalis) Francie
2020-01-60 Predation induces anxiety-like behaviour in crayfish is blocked by pollutants disrupting serotonin pathway Velká Británie
2020-01-61 The effect of water oxygen saturation on the performance of pikeperch (Sander lucioperca) in intensive farming Norsko
2020-01-62 Antimicrobial peptides in fish seminal plasma and evaluation of their commercial application Malta
2020-01-63 PBS analysis in water samples Rakousko
2020-02-64 HPLC-MS/MS analysis of pharmaceuticlas and drugs in water samples Slovensko
2020-02-65 PBS analysis in water samples Slovensko
2020-02-66 Study of shark and skate sperm motility Španělsko
2020-02-67 Effect of cryopreservation on lipid composition of sterlet (Acipenser ruthenus) sperm Česká republika
2020-02-68 Parentage analysis in sterlet Česká republika
2020-02-69 Ploidy level analysis in collected samples of the genus Carassius Česká republika
2020-02-70 The effect of oocyte over-ripening on the ocurrence of spontaneous polyploidy in sterlet. Česká republika
2020-03-71 Cardiotoxicity of selected pharmaceuticals to early development of nontarget aquatic organisms Chorvatsko
2020-03-72 Use of hormonal preparations in artificial spawning of barbel (Barbu Barbus) Česká republika
2020-03-73 Does methamphetamine in environmetally relevant concentration affecting ethophysiological parameters of crayfish during early embrional and postembryonal stages Česká republika
2020-03-74 The cognitive ability of fish during food intake in a new environment after restocking Česká republika
2020-03-75 Population-specific immune response in percid species Německo
2020-03-76 Determination of Key Parameters in Fish School Behaviour Česká republika
2020-03-77 Carbon quantum dots for fluorescence labeling of cells Česká republika
2020-03-78 Measurement of intracellular dynamics after exposition of pesticide Česká republika
2020-03-80 Fractionlization of stable isotopes in crayfish body Itálie
2020-03-81 The role of predator chemical cues in foraging efficiency and intestinal evacuation of the invasive round goby (Neogobius melanostomus) Česká republika
2020-03-82 Estimation of stocking efficiency of the sterlet juveniles in the Slovakian part of the Danube River Slovensko
2020-03-83 Visible Aquaphotomics on Mineral Water Concentration Maďarsko
2020-03-84 Bacterial community species specificity and dynamics during storage of fish– microbiological and MALDI TOF approach Česká republika
2020-03-85 Use of lupine as supplemental feed in carp pond aquaculture Německo
2020-03-86 Population-specific stress response in Eurasian perch (Perca fluviatilis) Česká republika
2020-03-87 Quantification of selected pharmaceuticals and illicit drugs in extracts from spiders Švédsko
2020-03-88 Effect of feed formulation on the diet digestibility and physica properties of feces Česká republika
2020-04-89 Description of Cobitis hybrid gametogenesis Česká republika
2020-04-90 Analysis of DNA damage repair in non-model fish species Česká republika
2020-04-91 AVT correlations with the reproductive condition in male trout Španělsko
2020-04-92 Application of nanoparticles for stimulation of spermiation in sterlet Česká republika
2020-04-93 Hydrogels in cell cultures Česká republika
2020-04-94 Vyhodnocení pokročilé analýzy vzorků vodního prostředí odebraných v souvislosti s rozsáhlou havarijní situací na řece Bečvě za účelem objasnění příčin havárie Česká republika
2020-04-95 Fish in RAS biomass estimation using new OAK-D camera Česká republika
2020-04-96 Sea bass identification - non-invasive approach Rakousko
2020-04-97 Research of herd behaviour of fish in relation to main water contaminants and study of herd behaviour changes ant its aplication for drinking water treatment aparatus. Česká republika
2019
2019
Číslo projektu Název projektu Země řešitele
2019-01-01 Analysis of samples from a chronic toxicity test on common carp with synthetic progestins Česká republika
2019-01-02 Development of the software for cell migration determinaton Česká republika
2019-01-03 Využití recirkulačních systémů při odchovu parmy obecné (Barbus barbus) za účelem zkrácení odchovného cyklu Česká republika
2019-01-04 Polarographic assessment of burbot sperm respiration Česká republika
2019-01-05 Analysis of RNA localization in vitelogenic zebrafish oocytes Česká republika
2019-01-06 Experimental estimation of gut evacuation rates of invasive alien fish and amphipods Německo
2019-01-07 Evaluation of cardiac activity and histopathological changes of invasive crayfish under hypoxic conditons Česká republika
2019-01-08 Fish sampling in recirculating aquaculture system (RAS) Česká republika
2019-01-09 Optimize of the use euryhaline rotifer Brachionus plicatilis for pikeperch Sander lucioperca (L.) larvae first feeding Česká republika
2019-01-10 Effects of the sub-optimal water temperatures on the feeding activity of pikeperch (Sander lucioperca) with regards to predator’s sex and size of the prey. Maďarsko
2019-01-11 The effect of interspecific competition on the feeding activity of pikeperch (Sander lucioperca) and prey size preference. Česká republika
2019-01-12 Use of probiotics for Pikeperch mass production Česká republika
2019-01-13 Analýza ploidie a obsahu DNA u potomstva experimentálních populací jeseterů Česká republika
2019-02-14 Estimation of the success of gynogenesis by using microsatellite genotyping Česká republika
2019-02-15 Ploidy analysis of pikeperch larvae Maďarsko
2019-02-16 Behaviour study of sexless Danio Česká republika
2019-02-17 Passive sampler permformance evaluation Česká republika
2019-02-18 Motility of diplonemids and trypanosomatids Česká republika
2019-02-19 Analysis of grab water samples from the catchment of the river Odra Česká republika
2019-02-20 Regeneration of pleopods Itálie
2019-02-21 Postembryonic development of the freshwater crayfish Austropotamobius torrentium, Cherax destructor and Procambarus virginalis Česká republika
2019-02-22 Comparative performance experiment of Silurus glanis strains and families Estonsko
2019-02-23 Multiresidual HPLC-MS/MS and in-line SPE-HPLC-MS/MS analysis of drugs, pharmaceuticals and their metabolites in complex environmental samples (waste waters and sludges) Slovensko
2019-02-24 Quatification of selected pharmaceuticals in waste water before and after BDD treatment and method development for identification and semi-quantification of degradation/transformation products after BDD treatment Česká republika
2019-02-25 Study of pikeperch sperm motility parameters in groups of males with different hormonal stimulation Česká republika
2019-03-26 Nutrient and digestaility of seven insect meals used in aquaculture Česká republika
2019-03-27 Passive sampler permformance evaluation Česká republika
2019-03-28 Evaluation of antiparasitic drugs content in selected fish tissues after treatment Česká republika
2019-03-29 Development of aquaponic feed - part 1 digestibility Německo
2019-03-30 Development of aquaponic feed - part 2 effect on plant performance Německo
2019-03-31 Screening for hot spots of discharging hormonal activities into surface waters and identification of the effect drivers UK
2019-03-32 Quatification of selected pharmaceuticals in selected tissues from common carp Česká republika
2019-03-33 Quatification of selected pharmaceuticals and illicit drugs in water samples from pond affected by treated waste water Česká republika
2019-03-34 The application of immunohistochemical markers on chondrostean and the teleostean tissues Švýcarsko
2019-03-35 Hyperspectral imaging and Deep learning algorithms for fillet quality assessment of rainbow trout fed insect proteins Itále
2019-03-36 Influence of sperm concentration during freezing on post-thaw outcomes in carp Brazílie
2019-03-37 The effect of quinidine on trout sperm motility Česká republika
2019-03-38 Evaluation of impact Topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva) on zooplankton Česká republika
2019-03-39 Parentage assigment of common carp backup stock for selection experiment Česká republika
2019-03-40 Quantificaiton of antibiotics from UK rivers Česká republika
2019-04-41 Diurnal activity in round goby (Neogobius melanostomus) and European bullhead (Cottus gobio) Německo
2019-04-42 Behavioural interactions of invasive round goby (Neogobius melanostomus) and European bullhead (Cottus gobio) Německo
2019-04-43 Invasive crayfish resistance to anoxia evaluated by survival duration and cardiac activity Rumunsko
2019-04-44 The effects garlic (Allium sativum) powder on growth, digestibility, body composition, immunity factors and stress tolerance in perch (Perca fluviatilis) Česká republika
2019-04-45 Characterization of proteome profile of carp (Cyprinus carpio L) semen during refrigerator storage Česká republika
2019-04-46 Psychoactive compounds at environmental concentration alter burrowing behavior in the freshwater crayfish Česká republika
2019-04-47 Biocompatible electrospun nanofibrous supports for deposition of living cells Česká republika
2019-04-48 Behaviour and fitness in cultured Eurasian perch (Perca fluviatilis) - effect of orgin and domestication Polsko
2019-04-49 Response of Desmodesmus quadricaudato selected potentially allelopathic componds Česká republika
2019-04-50 Dynamic interactions of living cells with the surface of materials Česká republika
2019-04-51 Collection of datasets for fish identification in 3D Česká republika
2019-04-52 RNA localization in fish embryos Česká republika
2019-04-53 Collagen from various mammal species as matrix for tissue engineering Česká republika
2019-04-54 Fish skin hyperspektral imagery for diests distinqushing Česká republika

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.