• Úvod
 • Studium
 • Stipendia

Stipendia

Přiznání a výplata stipendií se řídí Zákonem č. 111/1998, o vysokých školách, Stipendijním řádem JU a rozhodnutími děkana FROV JU

Platný stipendijní řád JU ke stažení zde.

Platné rozhodnutí děkana o bližších podmínkách stipendijního řádu JU na FROV JU

Stipendia
Druh stipendia  Kdo má nárok? Kde najdu bližší informace? Jak požádat?       
Mimořádné stipendium na podporu bakalářských studentů s dobrými studijními předpoklady
Každý student, který nastupuje do 1. ročníku studia a splňuje následující podmínky:
 
 • studuje prezenční formu bakalářského studia
 • ve studiu na FROV JU je zapsán poprvé
 • od splnění maturity neuplynulo víc než 3 roky
 • splňuje limitní hranice průměru studia na SŠ dle příslušných kategorií
Opatření děkana č. 1/2019
 
O stipendium není nutné žádat, při splnění podmínek je přiznáváno automaticky
 Ubytovací

Každý kdo splňuje níže uvedené podmínky:

 • studuje prezenční formu Bc., NMgr. nebo Ph.D. studijního programu
 • ve studijním programu daného stupně nepřekročili standardní délku studia
 • má trvalé bydliště mimo okres místa studia (tedy České Budějovice nebo Vodňany)

Stipendijní řád JU článek 10;
Rozhodnutí děkana FROV JU č. 12/2017
http://www.jcu.cz/student/stipendia/ubytovaci-stipendium

Přes IS/STAG na http://portal.jcu.cz
Sociální

Každý kdo splňuje níže uvedené podmínky:

 • studujete ve standardní době svého studijního programu
 • prokážete se písemným potvrzením vydaným orgánem státní sociální podpory pod označením „Sdělení pro účely přiznání stipendia“, že příjem v rodině zjišťovaný pro účely přiznání přídavku na dítě nepřevyšoval v rozhodném období 1,5 násobek životního minima rodiny.
Stipendijní řád JU, článek 6
Rozhodnutí děkana FROV JU č. 12/2017

Pomocí žádosti ke stažení zde
nebo v elektronické podobě na adrese http://portal.jcu.cz

Prospěchové  Student prezenčního studia bakalářského nebo navazujícího magisterského studijního programu, který v předchozím akademickém roce dosáhl vážený studijní průměr do 1,60 a získal minimálně 60 kreditů

Stipendijní řád JU, článek 3;
Opatření děkana FROV JU č. 29/2021

O stipendium není nutné žádat, při splnění podmínek je přiznáváno automaticky
Stipendium za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky

 a)        Studenti bakalářského či navazujícího magisterského prezenčního studia v posledním roce studia (v roce ukončení jejich studia) za vynikající studijní výsledky
b)       Studenti bakalářského a navazujícího magisterského prezenčního studia za bakalářskou či diplomovou práci s vynikajícími výzkumnými, vývojovými, inovačními nebo jinými tvůrčími výsledky přispívajícími k prohloubení znalostí
c)        Studenti všech stupňů prezenčního studia za výsledky bodově uznatelné v RIVu pro účely hodnocení výzkumu a vývoje  
d)       Studenti bakalářského a navazujícího magisterského prezenčního studia za vynikající výsledky během celého studia – cena děkana a cena rektora

Stipendijní řád JU
Rozhodnutí děkana FROV JU č. 12/2017

O stipendia studenti zpravidla nežádají, při splnění podmínek je přiznáváno automaticky nebo je student automaticky instruován o způsobu administrace výplaty stipendia.  

Mimořádné

 Možnosti přidělení mimořádných stipendií a pravidla pro jejich přiznání jsou zpravidla upraveny dalšími rozhodnutími děkana či předpisy FROV.          
Studenti všech stupňů studia nicméně mohou v situacích spojených s nenadálou tíživou sociální situací nebo z jiných závažných důvodů či z důvodu zřetele hodných v průběhu studia požádat děkana o mimořádné stipendium i v případech, jež nejsou upřesněny dalšími předpisy
Stipendijní řád JU
Rozhodnutí děkana FROV JU č. 12/2017
ke stažení zde
Mimořádné pro nadané studenty
 Studenti prezenčního bakalářského nebo navazujícího magisterského studia ve standardní době studia, kteří si:
 • v předchozím akademickém roce na FROV zapsali předměty v celkovém objemu alespoň 60 kreditů a dosáhli vážený studijní průměr nejvýše 1,5.
 • splnění minimálně dvou z následujících aktivit:
 • velká aktivita v laboratoři v souvislosti s bakalářskou/diplomovou prací
 • pravidelné zapojení se do výstav a propagačních akcí fakulty
 • pomoc pedagogům/fakultě při realizaci výuky na fakultě
 • výrazný sportovní či jiný úspěch studenta pod záštitou JU nebo FROV JU
Rozhodnutí děkana č. 2/2019
Rozhodnutí děkana č. 22/2020
Pomocí žádosti ke stažení zde 
Mimořádné pro sportovce
Studenti všech stupňů ve standardní době studia za:
a)       za výborné umístění v národních, mezinárodních nebo univerzitních soutěžích (mistrovstvích) pokud bude informace o dosaženém sportovním úspěchu zveřejněna na webových stránkách FROV JU v aktualitách
b)       za účelem usnadnění účasti na významných sportovních akcích, podpory tréninku či sportovních výkonů.
Rozhodnutí děkana č. 11/2021 O stipendia dle bodu a) studenti nežádají, stipendium je přiznáno na podkladě podnětu členů vedení JU a vedení fakult JU
O stipendia dle bodu b) studenti musejí požádat. Formulář žádosti ke stažení zde
 Základní stipendium pro studenty doktorských studijních programů  Všichni studenti doktorských studijních programů na FROV JU, zpravidla ve standardní době studia   Stipendijní řád JU
Rozhodnutí děkana FROV JU č. 12/2017
 Stipendium je přiznáváno automaticky
 Stipendium na podporu studia v zahraničí
 Studenti FROV JU v prezenční formě a standardní době všech stupňů studia na podporu jejich studia, realizace provozní praxe či stáže v zahraničí.  Stipendijní řád JU
Rozhodnutí děkana FROV JU
č. 12/2017
 Záleží na podmínkách příslušných programů, z nichž je stipendium vypláceno - ke stažení zde
Stipendium na podporu výzkumné, vývojové a inovativní činnosti studentů
 
 Studenti všech stupňů prezenčního studia podílející se aktivně na výzkumné, vývojové a inovační činnosti v laboratořích FROV JU
 
 Podpora dobrých závěrečných prací řešících problémy praxe apod.
 
Stipendijní řád JU
Rozhodnutí děkana FROV JU
Pomocí žádosti ke stažení zde
Stipendijní programy mimo FROV JU
 Nadace Sophia je nadací zřízenou za účelem všestranné podpory vzdělávání.
 • podpora vzdělávacích akcí, seminářů a školení
 • vytváření a poskytování stipendií
 • podpora stipendijních programů a studijních pobytů v České republice a v zahraničí
 • podpora publikační činnosti
 • podpora vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti a poskytování grantů
 http://www.nadacesophia.cz/  přes webové stránky nadace - http://www.nadacesophia.cz/prisp.asp
Stipendium pro nadané studenty

Všechna pravidla o Mimořádném stipendiu pro nadané studenty najdeš zde: Opatření děkana č. 2/2019

Jaká je výše stipendia? 

          
 7 000 až 14 000 měsíčně
  (Dle výše základu a disponibilních prostředků)                                                                                                                                    

Kdo má na stipendium nárok?

 
Studenti prezenčních bakalářských programů (2. a 3. rok studia)
a navazujících magisterských programů (1. a 2. rok studia)

Kdo rozhoduje o přidělení stipendia?

 
Děkan na základě stanoviska Komise děkana
 

Jak stipendium získám?

1. Dvojnásobek základu (základ = 7 000 Kč)
 • vážený studijní průměr za předchozí akademický rok 1,00- 1,20
 • splnění alespoň jedné z následujících aktivit:
  • zapojení do činnosti laboratoří FROV JU v rozsahu minimálně 100 hodin (bezúplatná pomoc v rámci či nad rámec BP/DP)
  • předložení rukopisu k publikování
  • zahraniční pobyt v délce minimálně 1 semestr (získání 18 ECTS kreditů)
 • splnění alespoň dvou z následujících aktivit:
  • zapojení do výstav a propagací fakulty
  • pomoc pedagogům/fakultě při realizaci výuky na fakultě
  • výrazný sportovní či jiný úspěch pod záštitou JU nebo FROV JU
2. Jeden a půl násobek základu
 • vážený studijní průměr za předchozí akademický rok 1,21 - 1,50
 • splnění alespoň jedné z následujících aktivit:
  • zapojení do činnosti laboratoří FROV JU v rozsahu minimálně 100 hodin (bezúplatná pomoc v rámci či nad rámec BP/DP)
  • předložení rukopisu k publikování
  • zahraniční pobyt v délce minimálně 1 semestr (získání 18 ECTS kreditů)
 • splnění alespoň dvou z následujících aktivit:
  • zapojení do výstav a propagací fakulty
  • pomoc pedagogům/fakultě při realizaci výuky na fakultě
  • výrazný sportovní či jiný úspěch pod záštitou JU nebo FROV JU
3. Základ
 • vážený studijní průměr za předchozí akademický rok 1,00 - 1,50
 • splnění alespoň jedné z následujících aktivit:
  • zapojení do činnosti laboratoří FROV JU v rozsahu minimálně 100 hodin (bezúplatná pomoc v rámci či nad rámec BP/DP)
  • předložení rukopisu k publikování
  • zahraniční pobyt v délce minimálně 1 semestr (získání 18 ECTS kreditů)
 • splnění alespoň jedné z následujících aktivit:
  • zapojení do výstav a propagací fakulty
  • pomoc pedagogům/fakultě při realizaci výuky na fakultě
  • výrazný sportovní či jiný úspěch pod záštitou JU nebo FROV JU
 
Složení Komise děkana pro mimořádné stipendium nadaných studentů FROV JU:
prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.
Ing. Václav Nebeský, Ph.D.
prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.
Ing. Jiřina Valentová
Ing. Vladimír Jandík
Ing. Jan Hůda, Ph.D.
Ing. Luděk Štěch
Stipendium pro nadané studenty 1

Všechna pravidla o Mimořádném stipendiu pro nadané studenty najdeš zde: Opatření děkana č. 2/2019

Jaká je výše stipendia? 

          
 7 000 až 14 000 měsíčně
  (Dle výše základu a disponibilních prostředků)                                                                                                                                    

Kdo má na stipendium nárok?

 
Studenti prezenčních bakalářských programů (2. a 3. rok studia)
a navazujících magisterských programů (1. a 2. rok studia)

Kdo rozhoduje o přidělení stipendia?

 
Děkan na základě stanoviska Komise děkana
 

Jak stipendium získám?

1. Dvojnásobek základu (základ = 7 000 Kč)
 • vážený studijní průměr za předchozí akademický rok 1,00- 1,20
 • splnění alespoň jedné z následujících aktivit:
  • zapojení do činnosti laboratoří FROV JU v rozsahu minimálně 100 hodin (bezúplatná pomoc v rámci či nad rámec BP/DP)
  • předložení rukopisu k publikování
  • zahraniční pobyt v délce minimálně 1 semestr (získání 18 ECTS kreditů)
 • splnění alespoň dvou z následujících aktivit:
  • zapojení do výstav a propagací fakulty
  • pomoc pedagogům/fakultě při realizaci výuky na fakultě
  • výrazný sportovní či jiný úspěch pod záštitou JU nebo FROV JU
2. Jeden a půl násobek základu
 • vážený studijní průměr za předchozí akademický rok 1,21 - 1,50
 • splnění alespoň jedné z následujících aktivit:
  • zapojení do činnosti laboratoří FROV JU v rozsahu minimálně 100 hodin (bezúplatná pomoc v rámci či nad rámec BP/DP)
  • předložení rukopisu k publikování
  • zahraniční pobyt v délce minimálně 1 semestr (získání 18 ECTS kreditů)
 • splnění alespoň dvou z následujících aktivit:
  • zapojení do výstav a propagací fakulty
  • pomoc pedagogům/fakultě při realizaci výuky na fakultě
  • výrazný sportovní či jiný úspěch pod záštitou JU nebo FROV JU
3. Základ
 • vážený studijní průměr za předchozí akademický rok 1,00 - 1,50
 • splnění alespoň jedné z následujících aktivit:
  • zapojení do činnosti laboratoří FROV JU v rozsahu minimálně 100 hodin (bezúplatná pomoc v rámci či nad rámec BP/DP)
  • předložení rukopisu k publikování
  • zahraniční pobyt v délce minimálně 1 semestr (získání 18 ECTS kreditů)
 • splnění alespoň jedné z následujících aktivit:
  • zapojení do výstav a propagací fakulty
  • pomoc pedagogům/fakultě při realizaci výuky na fakultě
  • výrazný sportovní či jiný úspěch pod záštitou JU nebo FROV JU
 
Složení Komise děkana pro mimořádné stipendium nadaných studentů FROV JU:
prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.
Ing. Václav Nebeský, Ph.D.
prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.
Ing. Jiřina Valentová
Ing. Vladimír Jandík
Ing. Jan Hůda, Ph.D.
Ing. Luděk Štěch

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.