Skip to main content

/CENAKVA/

Jihočeské výzkumné centrum akvakultury
a biodiverzity hydrocenóz

Velká výzkumná infrastruktura CENAKVA

cenakva_ukazatel-sluzby  cenakva_ukazatel-open-access  cenakva_ukazatel-open-data  cenakva_ukazatel-projekty

Náplní velké výzkumné infrastruktury CENAKVA (LM2018099, LM2023038) je porozumění změnám ve sladkovodních ekosystémech a jejich celospolečenské závažnosti z hlediska zachování biodiverzity, ochrany vodního prostředí a vodních zdrojů důležitých pro život a činnost člověka. Velká výzkumná infrastruktura CENAKVA pokrývá infrastrukturní, znalostní a expertní zázemí Fakulty rybářství a ochrany vod a Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz  a umožňuje otevřený přístup k 25% jejich kapacity.

Velká výzkumná infrastruktura CENAKVA funguje na principu otevřené infrastruktury pro experimentální činnost, která zahrnuje celkem 12 konkrétních laboratoří a výzkumných pracovišť.

Služby a infrastrukturu mohou využívat výzkumníci z celého světa prostřednictvím otevřeného přístupu. Otevřený přístup umožňuje zdarma realizovat experiment a využít expertíz, kterými infrastruktura disponuje. Pro realizaci experimentu stačí připravit projekt přístupu, který je hodnocen ve dvou stupních z pohledu kvality výzkumu, technické způsobilosti a dostupnosti infrastruktury. Úspěšné projekty jsou pak realizovány za technické a vědecké asistence zaměstnanců infrastruktury.

Neváhejte a přihlaste se svým experimentem! Výzva pro podávání projektů je otevřena nepřetržitě!
Žadatel vyplní elektronicky formulář se strukturovaným životopisem a vyčká na hodnocení projektu a rozhodnutí, zda se projekt bude realizovat.

CENAKVA VVI - Souhrnné informace

Infrastruktura a služby nabízené v rámci otevřeného přístupu

Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví (ERPP)
Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví (ERPP) 
12 venkovních kruhových nádrží v průtočném režimu o objemu 1500l 01 ERPP01
6 vnitřních nádrží v recirkulačním systému o objemu 800l – používané k realizaci experimentů zaměřených na chovatelské technologie v akvakultuře 01 ERPP02
Laboratoř environmentální chemie a biochemie (LECHB)
Laboratoř environmentální chemie a biochemie (LECHB)  
Dvoudimenzionální kapalinový chromatograf s vysokorozlišujícím hmotnostním spektrometrem (QExactive) – analytický přístroj používaný k cílené analýze léčiv, pesticidů, hormonů, UV filtrů, perfluorovaných látek a dalších mikropolutantů převážně v biologických vzorcích vodních organismů a rostlin 02 LECHB01
Dvoudimenzionální kapalinový chromatograf s vysokorozlišujícím hmotnostním spektrometrem (QExactive-HF) – analytický přístroj pro cílený a necílený screening vodního prostředí 02 LECHB02
Dvoudimenzionální kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem na bázi trojitého kvadrupólu (Quantiva) – analytický přístroj používaný pro kvantitativní stanovení léčiv a pesticidů ve vzorcích vod, pasivních vzorkovačů, půd, kalů a sedimentů 02 LECHB03

TSQ Altis je trojitý kvadrupólový hmotnostní spektrometr vhodný pro kvantitativní analýzu hladin zbytkových koncentrací sloučenin; Iontový zdroj umožňuje použití zahřátého elektrospreje nebo chemické ionizace; Dvourozměrný systém kapalinové chromatografie umožňuje online extrakci pevnou fází vhodnou pro analýzu zbytků znečišťujících látek v matrici vzorku vody; Jednotka Autosampler má kapacitu až 324 vzorků; Analýza 109 léčiv, 110 pesticidů a jejich metabolitů; Typy vzorků – půda, kal a extrakty pasivního vzorkovače, vodní matrice; Limity kvantifikace – ng/mL (extrakty), ng/L vody.

 

 

altis
Laboratoř řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb (LRICH)
Laboratoř řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb (LRICH) 
Experimentální recirkulační systém pro růstové testy na rybách. K dispozici je kompletně vybavený systém s modulárním uspořádáním. 03 LRICH01
Samokrmítkový systém pro distribuci (dávkování přesných množství krmiv) krmiv a hodnocení počtu požadavků ryb na krmivo. Software umožňuje vytváření krmných protokolů a hodnocení potravního chování ryb. Software umožňuje kontrolu chovu ryb na třech úrovních (přehled o chovaných rybách, vývoj v reálném čase a detail každé chovné nádrže) 03 LRICH02
Kompletní systém plavacích tunelů/ respirometrů pro počítačově asistovanou přerušovanou respirometrii. Systém umožnuje plně automatizované měření spotřeby kyslíku, hodnocení schopností plavání (Ucrit) ryb a chování ryb. Pro studie zaměřené na biomechaniku a fyziologii plavání v kombinaci s metabolickými a etologickými studiemi. 03 LRICH03
Laboratoř experimentálních komplexních systémů (LEKS)
Laboratoř experimentálních komplexních systémů (LEKS) 
Laboratoř tkáňových kultur, sledování buněčné dynamiky živočišných buněk Laboratoř tkáňových kultur má téměř dvacetiletou tradici v servisním práci pro soukromá, klinická i univerzitní pracoviště. Zabývá se sledováním dynamiky savčích buněk v interakci s materiály užívanými v medicíně. 04 LEKS01
Optické mikroskopy velmi vysokého rozlišení NanoTruth. Technologie NanoTruth využívá dlouho známé techniky, které je teprve díky soudobým technologiím možné uplatnit v praxi. K analýze dat využívá postupy diskrétní matematiky vyvinuté pracovníky laboratoře LEKS. Nové prototypy mikroskopů NanoTruth byly dokončeny v roce 2019 a jsou poslední fází před možnou průmyslovou výrobou. 04 LEKS02
5iD viewer - komplexní analýza chování hejn až na úroveň jedince a jeho role v hejnu. Sledovač 5iD viewer je první zařízení na světě, které umožňuje analyzovat hejnové chování ryb až na úroveň role jednotlivce. Klíčem jsou nové algoritmy, které umožňují identifikovat jedince a tím zabránit propagaci chyb. 5iD viewer se kromě základního výzkumu uplatní i v praxi medicínského výzkumu, kde umožní minimalizovat počet použitých testovacích zvířat, v praxi úpraven vod, ve veterinární praxi a v mnoha dalších aplikacích. 04 LEKS03
Laboratoř fyziologie reprodukce (LFR)
Laboratoř fyziologie reprodukce (LFR) 
Hodnocení kvality a pohyblivosti spermií (včetně pohybu bičíku) před a po kryokonzervaci. Nabízí několik mikroskopů připojených k digitálním a analogovým videokamerám, pokrývá různé kontrastní metody (BF, DF, PH), teplotní rozpětí (4-37°C), frekvenci snímků (5-5000 FPS), zvětšení (až x100) a rozlišení (až 3200x1800) během záznamů motility. 05 LFR01
Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie (LVTI)
Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie (LVTI) 
Analýzu genové exprese a další biochemické analýzy. Přístrojové vybavení: Real-Time PCR cycler + Bioanalyzer + Nanodrop, Spektrofotometr s fluorescenčním a luminiscenčním modulem Infinite M200PRO (TECAN) + dvou paprskový spektrometr (SPECORD). 06 LVTI01
Histopatologického vyšetření tkání vodních organizmů – je založené na kompletním zařízení pro přípravu a analýzu histologických preparátů tkání organizmů. Přístrojové vybavení: odvodňovací automat Histomaster (Model 2052/1,5), modulární zalévací parafínová linka (Leica EG1150), poloautomatický rotační mikrotom, automatická barvící linka (TISSUE-TEK® DRS™ 2000, SEKURA) a mikroskopem (MOTIC). 06 LVTI02
Laboratoř intenzivní akvakultury (LIA)
Laboratoř intenzivní akvakultury (LIA)
Dvě identické experimentální místnosti pro reprodukci a intenzivní chov ryb. V každé místnosti se nachází devět nádrží o objemu 360 L napojených na kompletní RAS s možností zde řídit světelný a teplotní režim. Odchovné systémy je také možné využít na experimenty spojené s finální reprodukcí ryb, odchovem juvenilních ryb při různých hustotách obsádek, managementu krmení s využitím samokrmítek a různým obsahem rozpuštěného kyslíku ve vodě. 07 LIA01
Plně aklimatizovaná místnost je kompletně vybavena pro intenzivní chov studenomilných ryb (lososovité a síhovité druhy) a dále pro stimulaci mimosezónních výtěrů různých druhů ryb. Tato místnost obsahuje 4 nádrže o objemu 1500 L a 6 nádrží o objemu 360 L, které jsou napojené na kompletní RAS. 07 LIA02

Experimentální hala pro intenzivní chov ryb o celkové kapacitě dvaceti 1500 L nádrží zapojených do dvou oddělených RAS. Toto vybavení je možné využít pro  poloprovozní experimenty s pojené s optimalizací intenzivního chovu ryb z hlediska kvality vody, managementu krmení, výživy, hustoty obsádek, třídění ryb, využití ozónu atd.

07 LIA03
Laboratoř molekulární, buněčné a kvantitativní genetiky (LMBKG)
Laboratoř molekulární, buněčné a kvantitativní genetiky (LMBKG)
Kapilárový automatický sekvenátor Applied Biosystems 3500 a sekvenátor nové generace Ion Torrent™ PGM pro sekvenování mitochondriálních a nukleárních genů. Sekvenace genů je používána především k přiřazení rodičovského páru, určení monosexních obsádek ryb a studiu vzájemného genetického a molekulárně biologického postavení populací ryb a korýšů. 08 LMBKG01
Průtokové cytometry Partec CCA-I a CyFlow® Cube 8 ke stanovení úrovně ploidie na základě zjištění relativního množství DNA v jádrech somatických buněk ryb, případně jejich gamet, obarvených DNA-specifickými barvivy. Další možností je stanovení počtu a koncentrace měřených částic.
Laboratoř zárodečných buněk (LZB)
Laboratoř zárodečných buněk (LZB)
Zebrafish housing systém – poloautomatický systém na odchov malých druhů ryb a rozkrm larev 09 LZB01
Systém pro manipulaci a injikaci rybích embryí – systém je vhodný od prvních stádií po oplození až po larvální stádia. 09 LZB02
Analyzátor relativního obsahu DNA – uživatelsky přívětivý průtokový cytometr je vhodný pro hodnocení relativního obsahu DNA v jádrech buněk. 09 LZB03
Kapilárová elektroforéza – elektroforetický systém s rozlišením do třech bází je vhodný především pro přesnější stanovení velikosti PCR produktů. 09 LZB04
Laboratoř zpracování signálu a obrazu (LZSO)
Laboratoř zpracování signálu a obrazu (LZSO)
Monitorovací systémy pro etologické studie ryb - založené na 3D kamerách umožňují automatizovaný záznam a vyhodnocení chování ryb v akváriích a nádržích 10 LZSO01
Hyperspektrální kamera - Skenování a analýza vzorků pomocí hyperspektrální kamery, analýzy odrazivosti povrchu materiálů, které jsou posléze korelovány s obsahem látek či složením materiálu, typická úloha je analýza vzhledu ryb při použití různých diet, skenovací kamera umožňuje zpracování libovolných materiálů – viditelné + blízké infračervené spektrum 10 LZSO02
Laboratoř výživy (LV)
Laboratoř výživy (LV)
Akvaponická hala obsahující 6 nezávislých recirkulačních akvakulturních systémů se sběrem odpadní vody a mineralizací kalů. 200 metrů čtverečních skleníku s čtyřmi typy (raftové, záplavové, kapénkové a aeroponické systémy) hydroponických systémů (každý min 6 opakování). 11 LV 01
Chromatografická laboratoř včetně přípravny vzorků pro komplexní analýzy krmiv, masa ryb, výkalů a dalších matric. Přístroje zastoupené v laboratoři jsou: GC-MS, HPLC, HPTLC, Maldi-tof. 11 LV 02
Plně vybavená zpracovna ryb pro výrobu a vývoj rybích výrobků (chlazené, mrazené, uzené, vařené, marinované), včetně analytického zázemí pro studium postmortálních změn v rybím mase a hodnocení kvality rybích výrobků 11 LV 03
Laboratoř sladkovodních ekosystémů (LSE)
Laboratoř sladkovodních ekosystémů (LSE)
EthoVision® XT set-up – etologický software s vybavením (hardware, kamerový systém, arény) v etologické laboratoři. Etologické sledování vodních živočichů a automatické vyhodnocování jejich životních projevů. Možnost sledování až 96 arén najednou. 12 LSE 01
Simulátor průtočných podmínek pro ryby a raky. Umožňuje simulovat podmínky tekoucích vod pro experimentální sledování ryb a raků 12 LSE 02
Akvarijní místnost. Slouží pro uchování a chov raků a pro provádění experimentů. 12 LSE 03
Sestava inkubátorů ve velké laboratoři. Umožňuje uchování vodních organismů a provádění experiment v teplotně specifickém prostředí (4 – 40°C). 12 LSE 04
Systém na detekci srdeční aktivity raků a mlžů. Umožňuje neinvazivní sledování srdeční aktivity raků a mlžů v laboratorních podmínkách. 12 LSE 05
Prostory pro odchov a experimentální udržování ryb nebo raků (venkovní a vnitřní žlabovna). Slouží pro uchování a chov ryb a raků a pro provádění experimentů, jak v přírodních, tak kontrolovaných podmínkách (včetně možnosti recirkulace vody). 12 LSE 06
DanioVision® set-up s příslušenstvím v samostatné laboratoři. Systém umožňující sledování vývoje a životních projevů (včetně srdeční aktivity) vodních organismů v období embryonálního a postembryonálního vývoje v řízených teplotních I světelných podmínkách. 12 LSE 07
Odběr vzorků vody a hydrobiontů (ryby, zoobentos, zooplankton, fytoplankton) ve sladkých vodách (rybníky vč. přítoků, odtoků, tekoucí vody různého typu, mělká jezera) v ČR, měření základních fyzikálně- chemických parametrů vody, zpracování a analýza vzorků. 12 LSE 08
Prostory pro ekologické a etologické sledování hydrobiontů, sledování potravního chování hydrobiontů (zejména ryb či makrozoobentosu), experimenty na zooplanktonu a fytoplanktonu, provádění pokusů a sledování na raných stádiích ryb, ověření účinnosti různých postupů nebo preparátů při umělé reprodukci ryb. 12 LSE 09

Spolupracující infrastruktura

Laboratoř Zemědělské fakulty JU

Katedra zemědělské, dopravní a manipulační techniky

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice

Fotoakustický analyzátor plynů – Innova 1512

K dispozici od 01/2022

 

 

Analyzátor dokáže současně sledovat koncentraci CO2, NH3 a vodní páry v jakémkoliv vzorku vzduchu na principu fotoakustické infračervené spektroskopie. Zařízení je vhodné a velmi efektivní pro krátkodobé i dlouhodobé monitorovací aplikace. Při krátkodobém monitorování je výhodou přenositelnost, minimální doba zahřívání a vestavěná možnost ukládání dat. Při dlouhodobém monitorování je systém obzvláště stabilní, zahrnuje možnost vícebodového vzorkování a zpracování dat. Zařízení je vybaveno převodníkem schopným odebírat vzorky až z 12 různých míst a může pracovat v obtížných mikroklimatických podmínkách, jako jsou například chovy hospodářských zvířat. Detekční limit pro CO2 je 13 ppm a pro NH3 je 0,20 ppm.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Radim Kuneš

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: +420 606 263 674

analyzator-plynu
Laboratoř Přírodovědecké fakulty JU

Laboratoř Molekulární integrativní biologie Drosophily,

Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

High-resolution 3D X-ray microscope

K dispozici od 02/2022

 

 

Vizualizace složitých vnitřních struktur biologických objektů bez nutnosti jejich dezintegrace fixací a přípravou mikroskopických preparátů je jednou z výzev moderní biologie. Série stovek rentgenových snímků rotujícího objektu umožňuje následnou 3D rekonstrukci objektů a jejich vnitřních struktur s rozlišením menším než pět μm. Zařízení lze použít ke skenování různorodých objektů včetně rostlin, kamenů, kompozitních materiálů, stavebních materiálů a dokonce i živých zvířat. Kombinace přirozených kontrastních vlastností biologických struktur se specifickými kontrastními látkami a protilátkami poskytuje nekonečný potenciál pro uplatnění tohoto nástroje ve výzkumu.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Adam Bajgar, Ph.D.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.:  +420 387 772 227

                                                                                                                                               
frov_loading_v3

Zpoplatněné SLUŽBY - externí spolupráce

Open DATA

Žádost o data je dostupná zde.

Datová sada - Dlouhodobý environmentální výzkum povodí Labe

Dlouhodobý environmentální výzkum povodí Labe

Pro více informací se obraťte na kontaktní osobu: Jaroslava Dubová, BBus., E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Datová sada - Obrázky vzorů ryb pro identifikaci jednotlivců stejného druhu

Datová sada byla vytvořena pro vytvoření metod identikace ryb stejného druhu z fotografie ryby. Dataset obsahuje obrázky ryb focených mimo vodu a pod vodou pro čtyři druhů ryb (losos – 300 kusů, kapr - 32 kusů, mořčák – 300 kusů, parmička čtyřpruhá – 42 kusů). Ryby jsou foceny ze strany, tak aby byl viditelný vzor na rybě, který se použil pro identifikaci ryb. Většina ryb byla označena pomocí PIT značek pro jednoznačnou identifikaci.

Popis dat je možné nalézt v těchto článcích: losos, kapr, mořčák, parmička čtyřpruhá.

data-set_obrazek-c_-2 data-set_obrazek-c_-1_mensi-rozmer

Obrázky vzorů ryb pro identifikaci vytvořené Petrem Císařem, Dinarou Bekkozhayevou, Mohammadmehdim Saberioonem a Rudolfem Schramlem jsou chráněny licencí CC BY-SA 4.0 

 data-set_ikona-c_-1data-set_ikona-c_-2

Pro více informací se obraťte na kontaktní osobu: Jaroslava Dubová, BBus., E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová sada - Hodnocení frekvencí krmení juvenilů candáta v RAS

Datový soubor ke studii zkoumající různé strategie krmení juvenilů candáta obecného (Sander lucioperca) v recirkulačním akvakulturním systému (RAS) po dobu 112 dnů. Chovný experiment porovnával pět různých intervalů krmení (2 hodiny, 4 hodiny, 6 hodin, 8 hodin a 12 hodin) s pomocí automatického dávkovače krmení Imetronic® (Pessac, Francie). Výsledky ukázaly, že kratší intervaly krmení vedly k vyšší heterogenitě růstu ryb a k mírně zvýšenému poškození ploutví. Nicméně všechny testované frekvence krmení poskytly dostatek živin pro správný růst a pohodu candátů. Osmihodinový Interval krmení byl identifikován jako optimální, podporující lepší podmínky pro ryby (Fultonův koeficient), specifickou míru růstu, míru přežití, nižší poškození ploutví ve srovnání s ostatními testovanými frekvencemi a optimální úroveň biochemických parametrů v krevní plazmě.

Datová sada - Bioanalytické a chemické analýza organických mikropolutantů v pasivních vzorcích z průzkumu Dunaje

Data studie monitorující znečištění řeky Dunaj. Byl Použit inovativní přístup kombinující pasivní sběr vzorků s chemickou a bioanalytickou analýzou v rámci průzkumu JDS4. Studie se zaměřuje na použití dvou typů pasivních vzorkovačů - silikonových disků pro hydrofobní látky a AttractSPETM HLB disků pro hydrofilní látky. Tyto pasivní vzorkovače byly umístěny na devíti místech v řece Dunaji po dobu přibližně 100 dnů. Bylo zaznamenáno znečištění přes 400 chemickými látkami, které zahrnovaly průmyslové látky, farmaka a produkty osobní péče a pesticidy. Byly identifikovány rizikové látky a typy in vitro biologických aktivit. Nový přístup s dlouhodobým pasivním vzorkováním poskytuje reprezentativní přehled o znečištění řeky Dunaj a může být využit pro budoucí monitorování vodní kvality.

Proces podání projektu

 • Výzva pro podávání projektů je otevřena nepřetržitě
 • Žadatel vyplní formulář pro externí / interní přístup
  • Interní přístup – zaměstnanci Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  • Externí přístup - ostatní
 • Zašle elektronickou verzi formuláře dohromady se strukturovaným životopisem manažerovy výzev: Jaroslava Dubová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.– předmět emailu: OPEN ACCESS
 • Vyčká na rozhodnutí o hodnocení projektu
 • V případě přijetí projektu k realizaci:
  • Manažer výzev zašle žadateli smlouvu o přístupu – žadatel zašle vyplněnou a podepsanou smlouvu zpět manažerovi výzev
  • Hlavní řešitel projektu se přímo domlouvá na realizaci projektu s vedoucím příslušné laboratoře

Open Access, Open Data - Jak se přihlásit

Realizované projekty

Seznam vybraných projektů

Experiment komparace užitkovosti plemen a rodin sumce velkého

Hlavní řešitel : Prof. Riho Gross

Období projektu : 03.06.2019 / 21.06.2019

Laboratoř : Laboratoř molekulární, buněčné a kvantitativní genetiky

Číslo projektu : 2019-02-22

Projekt byl zaměřen na sběr vzorků tkání generačních sumců plemen založených na GRC FROV JU a charakterizaci genetické variance uvnitř plemen/rodin a mezi nimi a pro určení rodičovství v rodinách jejich potomstva za použití mikrosatelitního genotypování a sekvenace nové generace. Po výběru a kvalitativním hodnocení reprodukční užitkovosti byly faktoriálním křížením 6 samic a 6 samců za každé plemeno založeny sourozeneckéa polosourozenecké rodiny. Po inkubaci jiker a vykulení byl plůdek letecky přepraven do Estonska ke komparativnímu vyhodnocení užitkovosti plemen  a rodin a k odhadu heritability produkčně významných vlastností.

Publikace zde: https://academic.oup.com/g3journal/article/10/11/3897/6048642

Obrzek__1

PBSA analýza ve vzorcích vody

Hlavní řešitel: Dr. Dipl.-Hyd. Jakob Schelker

Doba trvání projektu: 02.03.2020 / 24.03.20

Laboratoř: Laboratoř environmentální chemie a biochemie

Číslo projektu: 2020-01-63

Potoky a řeky metabolizují rozpuštěnou organickou hmotu (DOM). Ačkoli většina sloučenin DOM pochází z přírodních zdrojů, rekreačním používáním řek vzniká významné množství DOM antropogenního původu. Cílem této studie bylo jednak prozkoumat antropogenní vliv na nárůst DOM v řece Traisen v Rakousku během hudebního festivalu a jednak vyzkoušet fluorescenční spektroskopii pro monitorování DOM. Jako hlavní zdroj antropogenního znečištění byly nalezeny krémy na opalování a zejména jejich složka kyselina fenylbenzimidazol sulfonová (PBSA). To bylo potvrzeno nejen fluorescenční metodou, ale také LC-MS (kapalinová chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií) analýzou vzorků vody v Laboratoři environmentální chemie a biochemie.

Publikace zde: https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.est.0c02259

obrazek-c_-2

Populačně specifická imunitní odpověď u percidních druhů

Hlavní řešitel : Alexander Rebl, Ph.D.

Období projektu : 01. 08. 2020/ 31. 08. 2020

Laboratoř : Laboratoř řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb

Číslo projektu : 2020-03-75

Okoun říční, Perca fluviatilis, je velmi slibným kandidátem na diverzifikaci sladkovodní akvakultury. Má velký potenciál dodávat produkty senzorické kvality a nutriční hodnoty podle požadavků trhu v EU. Evropské produkci okouna však často brání vysoká citlivost vůči stresu v zajetí, což má negativní dopad na imunitu a zároveň zvýšení citlivosti k nemocem a patogenům. Pro úspěšnou prevenci nemocí jsou požadovány podrobné informace o molekulárních mechanismech imunitních odpovědí mezi geograficky odlišnými evropskými populacemi okouna proti různým patogenním podnětům. K překonání této překážky jsme vytvořili in vitro model zánětu pomocí stimulace leukocytů hlavové ledviny lipopolysacharidem (LPS), který je hlavní složkou vnější membrány gramnegativních bakterií. Za tímto účelem byly izolovány leukocyty hlavové ledviny ze čtyř různých evropských populací okounů (Francie I a II, Dánsko, Maďarsko) pomocí centrifugace s hustotním gradientem a stimulovány LPS (100 µg/ml) po dobu jedné hodiny. Po inkubaci bylo změřeno respirační vzplanutí pomocí dihydrorhodaminu 123.

Publikace zde: https://www.researchgate.net/publication/346714561_DEVELOPMENT_OF_IN_VITRO_MODEL_FOR_STUDIES_OF_INFLAMMATORY_PATHWAY_IN_EUROPEAN_PERCH

obrazek-c_-3

Kolagen z různých druhů savců jako matice pro tkáňové inženýrství

Hlavní řešitel : Ing. Lucie Vištejnová, Ph.D.

Období projektu : 01.11.2019/ 31.12.2019

Laboratoř : Laboratoř experimentálních komplexních systémů

Číslo projektu : 2019-04-53

Jednou z klíčových odpovědí buněk na materiálech na bázi kolagenu je mechanismus jejich adheze na povrch materiálu a jejich lokomoce a proliferace na něm. Cílem tohoto projektu je proto vyhodnotit adhezi, šíření a pohyb buněk na kolagenu pocházejících z různých druhů savců a extrahovaných různými metodami. Abychom získali informace o buněčné struktuře a dynamice, museli jsme vyvinout příslušný software, pro který jsme vyvinuli nové statistické metody pro hodnocení fyzikálních parametrů. Jako první na světě jsme schopni určit spektra jednotlivých organel, lokální difúzi, lokální směrovaný tok uvnitř živé savčí buňky a mnoho dalších parametrů.

Publikace zde: https://www.nature.com/articles/s41598-020-75441-7

obrazek_kolagen

Neinvazivní identifikace ryb – Sea bass

Hlavní řešitel : Prof. Andreas Uhl

Období projektu : 23.11.2020/ 20.12.2020

Laboratoř : Laboratoř zpracování signálu a obrazu

Číslo projektu : 2020-04-96

Tzv. „precision fish farming“ je novým konceptem v akvakulturním výzkumu a průmyslu, který kombinuje nové technologie a metody zpracování dat, aby umožnil rozhodování založené na datech v chovu ryb. Koncept je založen na automatizovaném monitorování ryb, infrastruktury a životního prostředí, ideálně bezkontaktními metodami. Identifikace jednotlivých ryb stejného druhu v daném hejnu je rozhodující pro individualizované nakládání s rybami, odhad biomasy a stanovení stavu ryb. Standardní způsob identifikace ryb je invazivní značení. Projekt testuje možnosti dlouhodobé identifikace ryb na základě obrázků vzoru oka. Úspěšně jsme prokázali, že vzor oka lze použít k identifikaci jednotlivých ryb a může být použit jako plně bezkontaktní metoda nahrazující invazivní značení ryb.

Publikace zde: https://ieeexplore.ieee.org/document/9133326

obrazek_bass

Aplikace probiotik v komerční produkci candáta obecného

Hlavní řešitel : MSc. Astrid Sibylle Holzer, Ph.D

Období projektu : 01.06.2019/ 02.08.2019

Laboratoř : Laboratoř intenzivní akvakultury

Číslo projektu : 2019-01-12

Hlavním cílem projektu bylo otestovat aplikaci uměle vyprodukovaných vířníků druhu Brachionus plicatilis jako první exogenní výživy u intenzivně chovaných larev candáta obecného (Sander lucioperca). V rámci projektu se otestovalo probiotikum založené na bakteriích mléčného kvašení Pediococcus acidilactici v rámci přípravku Bactocell Aqua 100. Tento přípravek se testoval v podobě zapravených bakterií do těla vířníků či obohacené vody o bakterie, která se využívala k odchovu larev. V další studii projektu se testoval vliv obohacení produkovaných vířníků o nenasycené mastné kyseliny (PUFA – EPA a DHA) pomocí uměle kultivované řasy rodu Chlorela nebo přípravku Selco, Spresso od firmy INVE z Belgie. Snahou obou studií bylo zvýšit přežití a fyziologickou odolnost odchovávaných larev candáta s cílem produkovat kvalitní juvenilní ryby k dalšímu průmyslovému chovu.

Publikace zde: https://www.mdpi.com/2076-2607/8/2/238

obrazek_aplikace-probiotik

Seznam realizovaných projektů

Realizované projekty v roce 2022
2022
Číslo projektu
Název projektu
Země řešitele
2022-01-147 Genotoxic effect of dietary on sturgeon Polsko
2022-01-148 Save the crucian carp Česká republika
2022-01-149 Identification of origin of two Coregonus specises in lakes Most and Medard Česká republika
2022-01-150 Anthropogenic impacts on the self-purification capacity of a river - Studies on possible causes and effects of altered river morphology on the removal of pharmaceuticals and heir residues Rakousko
2022-01-151 Bioanalytical and analytical assessment of the anti-progestagenic and anti-thyroid organic micropollutants in Czech aquatic environment Česká republika
2022-01-152 Effect of different light regime on survival, growth and culture efficiency in Northern pike larvae and juveniles under controlled conditions of intensive aquaculture Ukrajina
2022-01-153 Possibilities of intensive rearing of Danube salmon (Hucho hucho) in RAS Slovensko
2022-01-154 Effect of different doses of astaxanthin supporting growth and colour production in red-white ornamental koi carp (Cyprinus carpio) in intensive aquaculture Česká republika
2022-01-155 The optimalization and utilization feeding frequency in pikeperch (Sander lucioperca) intensive aquaculture Česká republika
2022-02-156 Cryopreservation of trout sperm in containers of big volume Česká republika
2022-02-157 Bioactive and nutritionally important compounds profile of vegetables grown in soilless systems Česká republika
2022-02-158 Development of the marbled crayfish diet Česká republika
2022-02-159 Analysis of Czech wastewater samples for identification and quantification of illicit drugs Česká republika
2022-02-160 In vivo and in vitro aging of common carp Cyprinus carpio sperm after multiple hormonal application and stripping of males Česká republika
2022-02-161 Chemcatcher Screening - River Test and Itchen, UK UK
2022-02-162 Analytical characterization of UV filters in Czech surface waters Česká republika
2022-02-163

Effect of dietary supplementation with dragon fruit (Hylocereus undatus) peel powder on growth performance, immunological response, and immune-antioxidant gene expression of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) cultivated in a biofloc systém

Thajsko
2022-02-164 The role of K+ (Slo1-type) channels in rainbow trout spermatozoa motility Česká republika
2022-03-165 Foraging behaviour of marbled crayfish with a different limbs injuries Francie
2022-03-166

Effect of different stocking density on growth performance of Siberian sturgeon (Acipenser baerii) and Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii) juveniles

in recirculating aquaculture systems

Česká republika
2022-03-167 Test of fish identification in infrared and visible spectra for sorting machine USA
2022-03-168 The effect of Acorus calamus on algae growth Česká republika
2022-03-169 Hydroponics vs. Aquaponics: Growth of greenhouse crops in different soilless systems Česká republika
2022-03-170 Micropollutants in water and sediment Česká republika
2022-03-171 SOME INSIGHTS INTO FATTY ACID AND ENERGY METABOLISM OF A COLDWATER PERCH SPERM: NUTRITION & KINETICS Česká republika
2022-03-172 Elevated temperature promotes spermatozoa motility kinetics and fertilizing ability following short-term storage in common carp, Cyprinus carpio Írán
2022-03-173 Dynamics of zooplankton and macrozoobentos community together with natural diet of common carp in fishponds Polsko
2022-03-174 Visual system in induced polyploid and hybrid sturgeons Česká republika
2022-03-175 Visual system of the starry sturgeon (Acipenser stellatus), a species without rod cells in retina Česká republika
2022-03-176 The impact of UV light on the morphological changes in mammalian cells. Česká republika
2022-03-177 Development of a method for instance segmentation of live cells Albánie
2022-03-178 The classification of the cell phases according to the spectral properties of the intracellular regions Srbsko
2022-03-179 Bioinformatic analysis of enzymes within central carbon metabolism of cyanobacteria Albánie
2022-03-180 Linkages between temperature, diel cycles, and metabolic rates in juvenile and adult Procambarus virginalis USA
2022-03-181 Utilization of crayfish tissue cells for in vitro screaning of environemntal aquatic pollutants at celular levels Česká republika
2022-04-182 Circadian rhythm of marbled crayfish influnced by reproductive status Česká republika
2022-04-183 Image analysis of human bone-derived cell lines (MG-63, SaOs-2) on diverse titanium surfaces Česká republika
2022-04-184 Influence of cryopreservation and Percoll gradient separation on Acipenser ruthenus sperm quality Česká republika
2022-04-185 Analysis of DNA damage repair in non-model fish species Česká republika
2022-04-186 Development and validation of a simple and fast quantitative screening method for a broad spectrum of environmental pollutants USA
2022-04-187  Can stress conditions extend the maternal care and juvenile development in parthenogenetic marbled crayfish Česká republika
2022-04-188 Respirometry and cardiac activity in crayfish Česká republika
2022-04-189 Stimulating the mucosal immunity of rainbow trout () in recirculating aquaculture systems to increase natural defense mechanisms Česká republika
2022-04-190 Image analysis of MSCs - T-cell interaction Rakousko
 2022-04-191 Annotation of videos of ornamental fish under controlled conditions and training the neural network Česká republika
Realizované projekty v roce 2021
2021
Číslo projektu
Název projektu
Země řešitele
2020-03-79 Effect of elevated temeprature on trophic relationship of marbled crayfish in food webs of Hevíz lake and their chanels Maďarsko
2021-01-98 Israel Chemcatcher Screening UK
2021-01-99 Effects of dietary protein and soybean meals on growth perfromance, body composition, blood biochemistry in pikeperch (Sander lucioperca) Ukrajina
2021-01-100 Optimization of the intensive rearing of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss in RAS) Česká republika
2021-01-101 Effect of sinking and floating feed in the rearing of European pike perch (Sander lucioperca) Česká republika
2021-01-102 Analysis of macroergic phosphates and metabolites in sterlet spermatozoon Česká republika
2021-01-103 Analysis of macroergic phosphates and organic acids in sperm of stingrays during storage Česká republika
2021-01-104 Occurrence of (anti-)progestagenic activities in Czech wastewaters and surface waters Česká republika
2021-01-105 Non-targeted screening and quantification of cortisol in stugeons´ plasma Česká republika
2021-01-106 Phenotype modifications and functional properties during fish sperm aging Česká republika
2021-01-107 Optimization of Sperm Management and Fertilization in Zebrafish [Danio rerio (Hamilton) Česká republika
2021-01-108 Effect of anti-progestagenic activities on Xenopus leavis Neměcko
2021-02-109 Choosing the best diet for the aging fish model -turquoise killifish Česká republika
2021-02-110 The cognitive ability of fish during food intake in a new environment after restocking Česká republika
2021-02-111 Evaluation of different approaches for fish plasma sampling with respect to environmental risk assessment of pharmaceuticals Švédsko
2021-02-112 Stress response and DNA damage in mosaic sturgeon (Acipenser ruthenus) larvae Česká republika
2021-02-113 The effect of in-vitro oocyte ageing and highly concentrated sperm insemination on the incidence of spontaneous autopolyploidy and mosaicism in sterlet Česká republika
2021-02-114 Behaviour and fitness in cultured asp (Leuciscus aspius) Česká republika
2021-02-115 IN-VITRO CELL LINE CULTURE BEHAVIOUR AFTER IMPLICATION OF FULL-SPECTRUM CANNABIS SATIVA L. EXTRACTS. Česká republika
2021-02-116 Improvement of acoustic conditions for audio recordings of fish in standard rectangular glass aquariums Francie
2021-02-117 Carp sperm short-term storage Polsko
2021-02-118 Living lymphocytes evaluation for diagnostic purposes, possibilities of replacement of manual observation at different optical magnifications by digital magnification and processing Česká republika
2021-02-119 Mesenchymal stem cells growth in constrained environment Rakousko
2021-02-120 Analysis of energetic metabolites in carp spermatozoa during storage Polsko
2021-02-121 Investigating the specification of hair cells versus electroreceptors in the lateral line using CRISPR/Cas9 in sterlet UK
2021-02-122 Quantification of selected antibiotic, other pharmaceuticals and pesticides in passive samplers exposed in lake Malawi, Africa UK
2021-03-123 Fabrication, stability and rheological properties of zein/chitosan particles stabilized Pickering emulsions with antioxidant activities of the encapsulated vit-D3. Česká republika
2021-03-124 Investigation of the physiological mechanisms underpinning pharmaceutical-induced behavioural alterations Švédsko
2021-03-125 Influence of ploidy level of different Acipenseridae species on optimal spermatozoa concentration for cryopreservation Česká republika
2021-03-126 Effect of temperature on food sources are incorporation into fish body Rakousko
2021-03-127 Burst swimming speed testing in Prussian carp (Carassius gibelio) Česká republika
2021-03-128 Triploidization in pikeperch (Sander lucioperca) induced by cold shock Česká republika
2021-03-129 Motility of diplonemids Česká republika
2021-03-130 Immune response of porcelain disease infected crayfish Chorvatsko
 2021-04-131  Ploidy level analysis in collected samples of the genus Carassius Česká republika
 2021-04-132  Vizualization of acrosome reaction in sturgeon spermatozoa Polsko
 2021-04-133  Pickering emulsion stabilized Andrographolide: A bioactive diet supplimenting growth, digestibility, immunity and viral resistance in Cyprinus carpio. Česká republika
 2021-04-134  Effect of four different feed formulations on the growth and digestibility of African catfish (Clarias gariepinus) juveniles Česká republika
 2021-04-135  Fish Mass Estimation in RAS using 3D Camera Česká republika
 2021-04-136  Fish individual identification under real conditions Rakousko
 2021-04-137  Intermitent respirometry in three cichlids species under normoxic and hypoxic conditions Česká republika
 2021-04-138  Factors affecting the prey-predator interactions Česká republika
2021-04-139 The nerve regeneration in crayfish Česká republika
2021-04-140 Optimization of mutagenesis by CRISPR/Cas9 in sturgeon USA
2021-04-141 Verification of sex genomic markers in Siberian sturgeon (Acipenser baerii) Polsko
2021-04-142 Evaluation of new industrial schooling aquarium Česká republika
2021-04-143 Pike pearch meat analysis using multispectral camera Česká republika
2021-04-144 Comparison of performance of new NanoTruth optical microsope with Scanning electron microscope Česká republika
2021-04-145 Development and testing of basic controls of performance of new NanoTruth optical microscope Česká republika
2021-04-146 Intermitent respirometry in three cichlids species under normoxic and hypoxic conditions/2 Česká republika
Realizované projekty v roce 2020
2020
Číslo projektu Název projektu Země řešitele
2020-01-55 Use of humic substances in nutrition of Oncorhynchus mykiss juveniles Německo
2020-01-56 Effects of dietary protein and lipid levels on growth perfromance, body composition, blood biochemistry and ammonia excretion in European grayling (Thymallus thymallus) Čína
2020-01-57 Combined supplementation of vitamin C and E for attenuating the oxidative damages induced by oxidized fish oil in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) Česká republika
2020-01-58 Family assignment of broodstock fish of common carp to eliminate inbreeding Česká republika
2020-01-59 Effect of thermal aclimation on functional response parameters of marbled crayfish (Procambarus virginalis) Francie
2020-01-60 Predation induces anxiety-like behaviour in crayfish is blocked by pollutants disrupting serotonin pathway Velká Británie
2020-01-61 The effect of water oxygen saturation on the performance of pikeperch (Sander lucioperca) in intensive farming Norsko
2020-01-62 Antimicrobial peptides in fish seminal plasma and evaluation of their commercial application Malta
2020-01-63 PBS analysis in water samples Rakousko
2020-02-64 HPLC-MS/MS analysis of pharmaceuticlas and drugs in water samples Slovensko
2020-02-65 PBS analysis in water samples Slovensko
2020-02-66 Study of shark and skate sperm motility Španělsko
2020-02-67 Effect of cryopreservation on lipid composition of sterlet (Acipenser ruthenus) sperm Česká republika
2020-02-68 Parentage analysis in sterlet Česká republika
2020-02-69 Ploidy level analysis in collected samples of the genus Carassius Česká republika
2020-02-70 The effect of oocyte over-ripening on the ocurrence of spontaneous polyploidy in sterlet. Česká republika
2020-03-71 Cardiotoxicity of selected pharmaceuticals to early development of nontarget aquatic organisms Chorvatsko
2020-03-72 Use of hormonal preparations in artificial spawning of barbel (Barbu Barbus) Česká republika
2020-03-73 Does methamphetamine in environmetally relevant concentration affecting ethophysiological parameters of crayfish during early embrional and postembryonal stages Česká republika
2020-03-74 The cognitive ability of fish during food intake in a new environment after restocking Česká republika
2020-03-75 Population-specific immune response in percid species Německo
2020-03-76 Determination of Key Parameters in Fish School Behaviour Česká republika
2020-03-77 Carbon quantum dots for fluorescence labeling of cells Česká republika
2020-03-78 Measurement of intracellular dynamics after exposition of pesticide Česká republika
2020-03-80 Fractionlization of stable isotopes in crayfish body Itálie
2020-03-81 The role of predator chemical cues in foraging efficiency and intestinal evacuation of the invasive round goby (Neogobius melanostomus) Česká republika
2020-03-82 Estimation of stocking efficiency of the sterlet juveniles in the Slovakian part of the Danube River Slovensko
2020-03-83 Visible Aquaphotomics on Mineral Water Concentration Maďarsko
2020-03-84 Bacterial community species specificity and dynamics during storage of fish– microbiological and MALDI TOF approach Česká republika
2020-03-85 Use of lupine as supplemental feed in carp pond aquaculture Německo
2020-03-86 Population-specific stress response in Eurasian perch (Perca fluviatilis) Česká republika
2020-03-87 Quantification of selected pharmaceuticals and illicit drugs in extracts from spiders Švédsko
2020-03-88 Effect of feed formulation on the diet digestibility and physica properties of feces Česká republika
2020-04-89 Description of Cobitis hybrid gametogenesis Česká republika
2020-04-90 Analysis of DNA damage repair in non-model fish species Česká republika
2020-04-91 AVT correlations with the reproductive condition in male trout Španělsko
2020-04-92 Application of nanoparticles for stimulation of spermiation in sterlet Česká republika
2020-04-93 Hydrogels in cell cultures Česká republika
2020-04-94 Vyhodnocení pokročilé analýzy vzorků vodního prostředí odebraných v souvislosti s rozsáhlou havarijní situací na řece Bečvě za účelem objasnění příčin havárie Česká republika
2020-04-95 Fish in RAS biomass estimation using new OAK-D camera Česká republika
2020-04-96 Sea bass identification - non-invasive approach Rakousko
2020-04-97 Research of herd behaviour of fish in relation to main water contaminants and study of herd behaviour changes ant its aplication for drinking water treatment aparatus. Česká republika
Realizované projekty v roce 2019
2019
Číslo projektu Název projektu Země řešitele
2019-01-01 Analysis of samples from a chronic toxicity test on common carp with synthetic progestins Česká republika
2019-01-02 Development of the software for cell migration determinaton Česká republika
2019-01-03 Využití recirkulačních systémů při odchovu parmy obecné (Barbus barbus) za účelem zkrácení odchovného cyklu Česká republika
2019-01-04 Polarographic assessment of burbot sperm respiration Česká republika
2019-01-05 Analysis of RNA localization in vitelogenic zebrafish oocytes Česká republika
2019-01-06 Experimental estimation of gut evacuation rates of invasive alien fish and amphipods Německo
2019-01-07 Evaluation of cardiac activity and histopathological changes of invasive crayfish under hypoxic conditons Česká republika
2019-01-08 Fish sampling in recirculating aquaculture system (RAS) Česká republika
2019-01-09 Optimize of the use euryhaline rotifer Brachionus plicatilis for pikeperch Sander lucioperca (L.) larvae first feeding Česká republika
2019-01-10 Effects of the sub-optimal water temperatures on the feeding activity of pikeperch (Sander lucioperca) with regards to predator’s sex and size of the prey. Maďarsko
2019-01-11 The effect of interspecific competition on the feeding activity of pikeperch (Sander lucioperca) and prey size preference. Česká republika
2019-01-12 Use of probiotics for Pikeperch mass production Česká republika
2019-01-13 Analýza ploidie a obsahu DNA u potomstva experimentálních populací jeseterů Česká republika
2019-02-14 Estimation of the success of gynogenesis by using microsatellite genotyping Česká republika
2019-02-15 Ploidy analysis of pikeperch larvae Maďarsko
2019-02-16 Behaviour study of sexless Danio Česká republika
2019-02-17 Passive sampler permformance evaluation Česká republika
2019-02-18 Motility of diplonemids and trypanosomatids Česká republika
2019-02-19 Analysis of grab water samples from the catchment of the river Odra Česká republika
2019-02-20 Regeneration of pleopods Itálie
2019-02-21 Postembryonic development of the freshwater crayfish Austropotamobius torrentium, Cherax destructor and Procambarus virginalis Česká republika
2019-02-22 Comparative performance experiment of Silurus glanis strains and families Estonsko
2019-02-23 Multiresidual HPLC-MS/MS and in-line SPE-HPLC-MS/MS analysis of drugs, pharmaceuticals and their metabolites in complex environmental samples (waste waters and sludges) Slovensko
2019-02-24 Quatification of selected pharmaceuticals in waste water before and after BDD treatment and method development for identification and semi-quantification of degradation/transformation products after BDD treatment Česká republika
2019-02-25 Study of pikeperch sperm motility parameters in groups of males with different hormonal stimulation Česká republika
2019-03-26 Nutrient and digestaility of seven insect meals used in aquaculture Česká republika
2019-03-27 Passive sampler permformance evaluation Česká republika
2019-03-28 Evaluation of antiparasitic drugs content in selected fish tissues after treatment Česká republika
2019-03-29 Development of aquaponic feed - part 1 digestibility Německo
2019-03-30 Development of aquaponic feed - part 2 effect on plant performance Německo
2019-03-31 Screening for hot spots of discharging hormonal activities into surface waters and identification of the effect drivers UK
2019-03-32 Quatification of selected pharmaceuticals in selected tissues from common carp Česká republika
2019-03-33 Quatification of selected pharmaceuticals and illicit drugs in water samples from pond affected by treated waste water Česká republika
2019-03-34 The application of immunohistochemical markers on chondrostean and the teleostean tissues Švýcarsko
2019-03-35 Hyperspectral imaging and Deep learning algorithms for fillet quality assessment of rainbow trout fed insect proteins Itále
2019-03-36 Influence of sperm concentration during freezing on post-thaw outcomes in carp Brazílie
2019-03-37 The effect of quinidine on trout sperm motility Česká republika
2019-03-38 Evaluation of impact Topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva) on zooplankton Česká republika
2019-03-39 Parentage assigment of common carp backup stock for selection experiment Česká republika
2019-03-40 Quantificaiton of antibiotics from UK rivers Česká republika
2019-04-41 Diurnal activity in round goby (Neogobius melanostomus) and European bullhead (Cottus gobio) Německo
2019-04-42 Behavioural interactions of invasive round goby (Neogobius melanostomus) and European bullhead (Cottus gobio) Německo
2019-04-43 Invasive crayfish resistance to anoxia evaluated by survival duration and cardiac activity Rumunsko
2019-04-44 The effects garlic (Allium sativum) powder on growth, digestibility, body composition, immunity factors and stress tolerance in perch (Perca fluviatilis) Česká republika
2019-04-45 Characterization of proteome profile of carp (Cyprinus carpio L) semen during refrigerator storage Česká republika
2019-04-46 Psychoactive compounds at environmental concentration alter burrowing behavior in the freshwater crayfish Česká republika
2019-04-47 Biocompatible electrospun nanofibrous supports for deposition of living cells Česká republika
2019-04-48 Behaviour and fitness in cultured Eurasian perch (Perca fluviatilis) - effect of orgin and domestication Polsko
2019-04-49 Response of Desmodesmus quadricaudato selected potentially allelopathic componds Česká republika
2019-04-50 Dynamic interactions of living cells with the surface of materials Česká republika
2019-04-51 Collection of datasets for fish identification in 3D Česká republika
2019-04-52 RNA localization in fish embryos Česká republika
2019-04-53 Collagen from various mammal species as matrix for tissue engineering Česká republika
2019-04-54 Fish skin hyperspektral imagery for diests distinqushing Česká republika

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1