Skip to main content

Otevřená
přijímací řízení

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do Bc. a NMgr. studijních programů můžete podávat do 31. března 2024.

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do doktorských studijních programů můžete podávat do 6. května 2024.

Témata pro DSP Rybářství

Témata pro DSP Ochrana vodních ekosystémů

Podmínky
pro přijetí ke studiu

Podmínky pro přijetí ke studiu do Bc. a NMgr. studia

 1. Vyber si studijní program.

2. Podej si e-přihlášku do Bc. studia Ochrana vod anebo Rybářství anebo do NMgr. studia Rybářství a ochrana vod nejpozději do 31. 3. 2024.

TIP: Ve 2. kroku podávání e-přihlášky nezapomeňte zaškrtnout souhlas s doručením případného kladného rozhodnutí o přijetí prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy. Případné kladné rozhodnutí o přijetí vám tak bude doručeno ihned po jeho vydání, nebudete muset čekat na papírové rozhodnutí zasílané prostřednictvím České Pošty. 

3. Nezapomeň zaplatit poplatek 500 Kč!

4. Dolož nám:

Bc. studium - vysvědčení ze SŠ a maturitní vysvědčení (pokud budeš maturovat v roce 2024, maturitní vysvědčení nám dodáš později),

NMgr. studium - VŠ diplom

pokud se hlásíš na kombinovanou formu studia, nezapomeň nám zaslat také životopis a motivační dopis.

5. Teď už jen čekej na výsledky přijímacího řízení!

Podrobné podmínky pro přijetí do bakalářského studia stanovuje Opatření děkana č. 11/2023.

Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studia

1. Vyber si studijní program.

2. Vyber si téma své disertační práce (témata budou zveřejněna nejpozději 23. února 2024):

Témata pro DSP Rybářství

Témata pro DSP Ochrana vodních ekosystémů

3. Kontaktuj školitele vybraného tématu.

4. V případě vzájemné shody si podej do 6. 5. 2024 přihlášku ke studiu.

5. Nezapomeň zaplatit poplatek 500 Kč!

6.  Dodej nám:

  • Výpisy známek a kreditů z absolvovaných předmětů bakalářského a magisterského studia ověřené studijním oddělením (pracovištěm) příslušné univerzity.
  • Originál nebo úředně ověřenou kopii diplomu o ukončeném magisterském či vyšším studiu. V případě absolutoria na zahraniční vysoké škole předloží uchazeči originál nebo úředně ověřenou kopii úředního dokladu potvrzujícího dosažení úplného vysokoškolského vzdělání, které v dané zemi opravňuje ke studiu doktorského studijního programu.
  • Stručný strukturovaný životopis s údaji o dosaženém vzdělání, odborné, případně vědecké a výzkumné činnosti, seznam publikační a přednáškové činnosti, případně i posudky odborných prací.
  • Motivační dopis s odůvodněním zájmu o studium DSP na FROV JU, výběru tématu disertační práce a krátkou představou o způsobu řešení či přístupu k řešení vybraného tématu disertační práce.
  • Téma své bakalářské a diplomové práce.
  • Kladné vyjádření školitele.

Podrobné informace k požadovaným přílohám naleznete v Opatření děkana č. 11/2023.

Statistika uchazečů o studium do akademického roku 2023/2024

 

Bakalářské studium

Studijní program Forma studia Vyučovací jazyk Počet přihlášek Přijati Nepřijati Zapsali se
 Ochrana vod B0588A030002  prezenční  ČJ 88  42  46  19
 Ochrana vod B0588A030002  kombinovaná  ČJ  25   22  3  17
 Rybářství B0831A370002  prezenční  ČJ  68  46 22  37
 Rybářství B0831A370002  kombinovaná  ČJ  17  14 3  12

Pro přijímání do studia byla vypsána dvě kola. Výsledky jsou souhrnné za obě kola přijímacího řízení.


Navazující magisterské studium

Studijní program Forma studia Vyučovací jazyk Počet přihlášek K přijímacím zkouškám se nedostavilo Přijati bez přijímacích zkoušek Nepřijati Zapsali se
ROVNav - Rybářství a ochrana vod  prezenční ČJ 17  --  14  3 13
ROVNav - Rybářství a ochrana vod kombinovaná  ČJ   4  --  4  0  4
ROVNavAJ - Fishery and Protection of Waters  prezenční  AJ  0  -- 0  0 0
 ROVNavAJ - Fishery and Protection of Waters kombinovaná  AJ  0  -- 0 0  0

 


Doktorské studium

Studijní program Forma studia Vyučovací jazyk Počet přihlášek Přijati Nepřijati Zapsali se
Ochrana vodních ekosystémů P0588D030003 prezenční ČJ 1 1 0 1
 Ochrana vodních ekosystémů P0588D030003  kombinovaná ČJ 0 0 0 0
 Protection of Aquatic Ecosystems P0588D030004 prezenční AJ 9 5 4 5
 Protection of Aquatic Ecosystems P0588D030004 kombinovaná AJ 1 0 1 0
 Rybářství P0831D370001 prezenční ČJ 1 1 0 1
 Rybářství P0831D370001 kombinovaná ČJ 1 1 0 1
 Fishery P0831D370002 prezenční AJ 17 8 9 8
Fishery P0831D370002 kombinovaná AJ 4 0 4 0

Pro přijímání do studia byla vypsána dvě kola. Výsledky jsou souhrnné za obě kola přijímacího řízení.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1